Privacy Disclaimer

Via deze Privacy Disclaimer informeert GoGive u hoe er door ons wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. GoGive gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens die u toevertrouwt in het kader van haar dienstverlening.  

 

GoGive zal enkel persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor een adequate uitvoering van haar taken als onderneming. Meer in het bijzonder verwerkt GoGive persoonsgegevens ten behoeve van 1) contactverzoeken, 2) uitbrengen van aanbiedingen, 3) verstrekken van offertes, 4) uitvoering van overeenkomsten met u, 5) relatiebeheer en 6) het nakomen van wettelijke verplichtingen. GoGive zal uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker verwerken op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

 

Door het gebruik maken van deze website gaat u akkoord met het onderstaande privacy statement en tevens met het verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens door GoGive zoals hieronder omschreven.

GoGive kan deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om u op de hoogte te houden van aanbieding van producten en diensten of u in kennis te stellen van producten en diensten welke ten goede aan u of uw bedrijf kunnen komen.

 

Passende technische en organisatorische maatregelen zullen door GoGive worden genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen bekendmaking, vernietiging, aanpassing, beschadiging, verlies, diefstal of enige vorm van ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking.

 

Bij de verwerking van persoonsgegevens kan GoGive mogelijkerwijs derden inschakelen bij de verwerking van persoonsgegevens, dienstverlening, klachtenafhandeling en serviceverlening. De inschakeling van derden is ook mogelijk indien u daarvoor toestemming geeft of als dit op grond van nakoming van een wettelijke verplichting is verplicht.

 

GoGive zal géén persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk is vereist, noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar gezag of tenzij de persoon van wie de gegevens worden verwerkt hier zelf expliciet schriftelijk toestemming voor heeft verleend. GoGive eist van deze derden bij de uitvoering van de taken dat deze zich in dezelfde mate houden aan de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten

Aan u komen als persoon een aantal rechten uit hoofde van de privacywetgeving toe.

 

Het is namelijk mogelijk dat u ons om inzage verzoekt in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken om u persoonsgegevens aan te vullen, te verwijderen, te verbeteren of af te schermen als deze onjuist, onvolledig of overbodig zijn, of op enige andere wijze in strijd met de wet worden verwerkt.

 

Eveneens heeft u recht op de overdraagbaarheid van gegevens. Daarmee bedoelen wij dat u bij ons een verzoek indient om uw persoonsgegevens naar u of een door u aangewezen ontvanger/organisatie verzenden.

 

Uiteraard bewaart GoGive uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze persoonsgegevens voor worden verzameld.

 

Als u van uw rechten gebruik wilt maken dan kunt u met ons contact opnemen. Wij zullen binnen één maand op uw verzoek reageren met daarbij het voorbehoud dat wij deze termijn met maximaal één maand kunnen verlengen.

 

Social Media en externe websites

Deze Privacy Disclaimer heeft geen betrekking op externe websites dan wel social media. GoGive zal te allen tijde de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Disclaimer verwerken. Voor verdere informatie over hoe externe websites dan wel social media omgaan met uw persoonsgegevens verwijst GoGive naar de desbetreffende Privacy Disclaimers hiervan.

 

Cookies

Als u onze website bezoekt dan kunnen wij tijdelijk informatie opslaan op uw computer in de vorm van een zogenaamde “cookie”. Meer informatie over ons cookiebeleid treft u aan in onze cookiestatement die op onze website is geplaatst.

   

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

 

GoGive

  • P: Beneluxstraat 7 | 6014 CC Ittervoort
  • E: info@gogive.nl
  • T: +31 (0)475 470 693

GoGive beoogt om uiterlijk binnen één maand na uw vraag of opmerking te inhoudelijk daarop te reageren.

GoGive behoudt zich het recht voor om deze Privacy Disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen onderscheidenlijk te verwijderen. Indien GoGive wijzigingen doorvoert, zullen deze kenbaar worden gemaakt via onze website.

Deze versie is geldig vanaf 25 mei 2018 en is de eerste versie.