ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN GOGIVE

1    TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle -ook toekomstige- rechtsbetrekkingen in het kader waarvan " GoGive vof", hierna te noemen: "GoGive",  onder welke titel dan ook -waaronder koop en het uitvoeren van opdrachten- zaken levert of ter beschikking stelt en/of enige prestatie verricht, alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen. Op deze algemene voorwaarden kan door iedereen die door GoGive in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan. De wederpartij van GoGive wordt hierna ook aangeduid als "koper". De algemene voorwaarden die de koper op enig moment aan GoGive presenteert worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2  Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
1.3  Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.

2   TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST, PRIJZEN, TEKORTSCHIETEN DOOR KOPER EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

2.1  Iedere aanbieding van GoGive is vrijblijvend en geldt gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders gemeld.
2.2  Tenzij GoGive anders mededeelt zijn haar aanbiedingen en prijzen gebaseerd op levering af magazijn, exclusief BTW, kosten van transport, verpakking, afladen, uitpakken en installatie. GoGive heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding nog tot en met de derde werkdag na de ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Voor het geval GoGive geen orderbevestiging verzendt geldt de afleveringsbon of, indien ook deze niet wordt opgemaakt, de factuur als zodanig.
2.3  Orders die de aspirant-koper aan GoGive verschaft leiden slechts tot een voor GoGive bindende overeenkomst indien GoGive deze schriftelijk bevestigt, dan wel GoGive overgaat tot het verrichten van de door haar wederpartij verlangde prestatie.
2.4  GoGive past geen gestructureerde controle toe op taalfouten en andere onjuistheden in de teksten die zij, op welke wijze dan ook, van de (aspirant) koper ontvangt. Indien GoGive een (taal)fout opvalt, zal zij deze aan de (aspirant) koper mededelen, doch indien een (taal)fout blijft staan, levert dat geen tekortkoming van haar op. Communicatiestoornissen die ontstaan in het kader van een mondelinge afhandeling van bestellingen, komen niet voor haar rekening.
2.5  GoGive heeft, in het geval koper toerekenbaar tekortschiet, naast het recht om de betreffende overeenkomst te ontbinden ook het recht om de overige tussen GoGive en koper bestaande overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft GoGive tevens het recht om van koper al hetgeen hij haar verschuldigd is in een keer op te eisen en/of komende leveranties slechts onder rembours te verrichten. De in dit lid omschreven rechten laten de overige in de Wet geformuleerde rechten van GoGive onverlet die GoGive ook kan hanteren indien koper (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt of in staat van faillissement wordt verklaard.
2.6  Het intellectuele eigendom van door GoGive vervaardigde prijsopgaven, tekeningen, foto’s en andere documenten berust bij GoGive. Zij mogen slechts aan een derde partij ter beschikking worden gesteld indien GoGive daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. GoGive heeft het recht om de bedoelde bescheiden op ieder, haar conveniërend moment, op te eisen.
2.7  Indien GoGive aan de koper documentatie, een afbeelding, monster of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, behoudens indien en voor zover partijen uitdrukkelijk het tegendeel zijn overeengekomen.

3    LEVERING

3.1  De koper is tegenover GoGive verplicht tot onmiddellijke in ontvangstneming van de gekochte zaak c. q . de aangeboden prestatie zodra deze aan hem wordt afgeleverd, c. q . aangeboden. Indien koper de zaak niet in ontvangst neemt, zal de zaak als afgeleverd gelden op het moment dat GoGive de zaak heeft aangeboden en houdt zij de zaak vanaf dat moment voor rekening en voor risico van de koper onder zich. Tevens heeft GoGive in dat geval het recht om de prestatie aan de koper te factureren.
3.2  Overeengekomen termijnen van levering gelden -ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen- bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient GoGive schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij GoGive een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog de levering na te komen.
3.3  GoGive heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c. q . binnen de termijn die op grond van de vorige/ volgende alinea werd verlengd. Tenzij het tegendeel is overeengekomen heeft GoGive steeds het recht om leveringen onder rembours te verrichten.
3.4  Verlenging van de leveringstermijn vindt eveneens plaats in het geval van een tijdelijke verhindering tot twee weken als bedoeld in artikel 9 lid 6. In dat geval wordt -zonder dat koper de overeenkomst mag ontbinden- de in de vorige zin bedoelde termijn verlengd met de periode dat de verhindering voortduurt, verlengd met een periode waarbinnen GoGive redelijkerwijze tot aflevering kan overgaan.
3.5  De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms van de internationale Kamer van Koophandel. Behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding geldt evenwel steeds dat de zaak voor risico van de koper is zodra deze de opslagplaats van GoGive, dan wel van haar leverancier, verlaat. Een transportverzekering wordt door GoGive slechts op uitdrukkelijke wens van koper en voor zijn rekening afgesloten.

4    ZEKERHEID

GoGive heeft het recht om bij het aangaan van de overeenkomst het stellen van zekerheid te verlangen. Voorts heeft GoGive het recht om tijdens het uitvoeren van de overeenkomst (aanvullende) zekerheid te verlangen indien zij aanwijzingen verkrijgt omtrent een zodanig verminderde kredietwaardigheid van koper dat zij redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van zijn verplichtingen mag twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien koper ondanks ingebrekestelling niet aan een van zijn verplichtingen voldoet. Indien koper ondanks ingebrekestelling geen zekerheid stelt mag GoGive tegenover hem de bevoegdheden uitoefenen die zijn omschreven in artikel 2 lid 4.

5    EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. GoGive behoudt het eigendom van de, op grond van alle nog niet afgewikkelde overeenkomsten, aan koper uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat koper:
a.    de prijs van al die zaken vermeerderd met verschuldigde renten en kosten volledig heeft voldaan en,
b.    alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die GoGive ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten, en,
c.    de vorderingen heeft voldaan die GoGive op hem verkrijgt indien koper tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van GoGive. Indien een derde de zaak voor de koper onder zich heeft, dan is koper, indien hij jegens GoGive tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die derde aan GoGive mede te delen en heeft GoGive het recht aan die derde mede te delen dat deze de zaak voortaan voor haar moet houden.

6        BETALING EN KOSTEN

6.1  GoGive heeft het recht om indien de kostprijs van haar producten /diensten vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst tot aan de dag van levering stijgt -ongeacht de oorzaak daarvan zoals de verhogingen van heffingen/belastingen en de prijs van grondstoffen en personeelskosten- de overeengekomen prijs aan die verhoging(en) aan te passen. Indien aldus een prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is koper bevoegd om de overeenkomst door een schriftelijke mededeling te ontbinden, in welk geval GoGive van haar kant bevoegd is om onverwijld na ontvangst van die mededeling mede te delen dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke prijs gestand wil doen in welk geval de ontbinding geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden. De hiervoor neergelegde regeling geldt ook indien GoGive op afroep of in delen levert en wel voor iedere deellevering afzonderlijk. GoGive heeft het recht om in het geval van afroep of levering in delen, iedere levering aan koper te factureren. In het geval overheidsheffingen -waaronder omzetbelasting- worden verhoogd zal GoGive die verhoging met onmiddellijke ingang doorberekenen.
6.2  Facturen van GoGive dienen uiterlijk op de vervaldag van de factuur te worden voldaan op de door GoGive aangegeven wijze Als datum van betaling geldt de valutadatum waarop GoGive de betaling ontvangt. Tenzij het tegendeel is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen vijftien dagen na factuurdatum . Koper kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien GoGive aan koper een gespecificeerde opgave toezendt van hetgeen hij aan GoGive verschuldigd is en van hetgeen GoGive aan hem verschuldigd is dan dient die opgave tevens als een verrekeningsverklaring. Ingeval van niet tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per (gedeelte van de) maand met een minimum van de wettelijke rente per jaar.
6.3  De koper is aan GoGive alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som ondanks aanmaning niet voldoet, en GoGive de vordering aan derden in handen geeft. Indien GoGive conservatoire maatregelen neemt is een aanmaning of opeisbaarheid van de vordering niet noodzakelijk. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat laatstelijk werd gepubliceerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de vordering wordt betwist en dit tarief niet toereikend is in welk geval deze kosten worden berekend aan de hand van het tarief per tijdseenheid dat normaal gesproken door de raadsman van GoGive voor de behandeling van soortgelijke zaken in rekening wordt gebracht, vermeerderd met de door de raadsman van GoGive aan derden te betalen kosten. De gerechtelijke kosten worden steeds op basis van het laatstgenoemde systeem aan koper in rekening gebracht met als minimum het door de Rechter buiten overeenkomst te begroten bedrag.
6.4  De door koper of derden te verrichten betalingen worden steeds het eerst in mindering gebracht op die vorderingen waarvoor GoGive niet het in het vorige artikel opgenomen eigendomsvoor- behoud geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde renten en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom. 

7    KEURING EN KLACHTEN

7.1  De koper is verplicht om de door GoGive afgeleverde zaak/de door GoGive verrichte prestatie onverwijld na inontvangstneming te keuren op haar deugdelijkheid, voor zover deze keuring binnen genoemd tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Indien de koper wat dit betreft wil klagen dan dient hij GoGive in ieder geval binnen vijf werkdagen na aflevering schriftelijk te berichten, en steeds een aantekening te maken op de vrachtbrief.
7.2  Voorts dient de koper binnen tien werkdagen na aflevering de zaak/de prestatie ten gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een gebrek openbaart, binnen tien werkdagen nadien schriftelijk bij GoGive te klagen.
7.3  Indien en voor zover het gaat om gebreken die redelijkerwijze, en ondanks het in de vorige twee leden verlangde onderzoek, niet binnen de in die leden genoemde termijnen konden worden ontdekt, dient de klacht binnen tien werkdagen, doch in ieder geval binnen de termijn van een jaar als omschreven in artikel 8 lid 1, en steeds voordat de koper de door GoGive afgeleverde zaak verwerkt, nadat koper een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, schriftelijk bij GoGive te zijn ingediend. Deze regel geldt ook indien aan de zaak een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door GoGive geuite mededeling bezit of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die GoGive kende of behoorde te kennen, doch niet aan koper heeft medegedeeld.
7.4  Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft GoGive niet in behandeling te nemen, en leiden niet tot aansprakelijkheid van haar onderneming. Indien GoGive dergelijke klachten toch in behandeling neemt dan dienen haar inspanningen, tenzij anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid . Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en GoGive in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht c. q . zaken heeft geleverd, dan heeft GoGive het recht om dit een en ander aan de koper tegen de normaal bij haar geldende prijzen in rekening te brengen.

8    AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

8.1  Indien koper de voorschriften die in het vorige artikel zijn neergelegd in acht heeft genomen, kan GoGive met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld slechts gedurende een jaar na datum van aflevering/ het verrichten van de prestatie wegens een toerekenbare tekortkoming worden aangesproken.
8.2  Indien GoGive erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins komt vast te staan, dan heeft zij het recht om op korte termijn, nadat koper zich op die tekortkoming heeft beroepen, aan koper mede te delen dat zij de door de koper betaalde prijs zal terugbetalen, dat zij kosteloos tot herlevering c. q . aflevering van het ontbrekende c. q . het opnieuw verrichten van de prestatie c. q . herstel, zal overgaan. Indien GoGive na genoemde mededeling op korte termijn presteert dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen respectievelijk -in het geval van terugbetaling van de prijs- dat die overeenkomst is ontbonden, en heeft koper geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien koper voorafgaande aan de in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling de overeenkomst reeds met recht buiten rechte heeft ontbonden c. q . een vordering tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen. GoGive heeft het recht om voorafgaand aan het verrichten van de in dit lid bedoelde prestaties van koper te verlangen dat hij de zaken, ten aanzien waarvan GoGive toerekenbaar tekort is geschoten, retourneert.
8.3  GoGive beperkt, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, indien mocht worden geoordeeld dat zij op grond van welke titel dan ook een schadevergoeding in geld verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende zaak/de betreffende dienst overeengekomen prijs (exclusief BTW). Koper vrijwaart GoGive tegen alle aanspraken van derden, (ook die uit hoofde van enige regeling ter zake productenaansprakelijkheid ) voor zover het totaal van deze aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven gaan. GoGive is nimmer aansprakelijk voor schade die resulteert uit overmatige slijtage, belasting, ongeval, foutief gebruik, ondeugdelijke toepassing van het product of enige nalatigheid bij het gebruik ervan.
8.4  In afwijking van hetgeen in het vorige lid is bepaald geldt dat GoGive, indien blijkt dat zij behoort tot een bedrijfstak waar standaardisering van overeenkomsten door algemene voorwaarden met beperkingen/uitsluitingen van aansprakelijkheid een algemeen verschijnsel is -en GoGive binnen die bedrijfstak de overeenkomst sluit of indien GoGive de overeenkomst sluit met een onderneming uit een andere bedrijfstak die regelmatig met de bedrijfstak waarin GoGive werkzaam is, van doen heeft, en waarbinnen bedoelde standaardisatie eveneens aanwezig is, dat GoGive nimmer aansprakelijk is voor (ernstige) fouten van bij haar in werk gestelde personen die niet tot de bedrijfsleiding behoren.
8.5  Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van GoGive, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede andere omstandigheden, een en ander voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet geheel van haar kan worden verlangd en bovendien de verhindering naar redelijke verwachting langer duurt dan twee weken na de omstandigheid/omstandigheden die daartoe leidt/leiden. Daarnaast is er sprake van overmacht indien redelijkerwijze vaststaat dat de verhindering de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken. Indien er aldus sprake is van overmacht heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op de voet van dit lid tot ontbinding wordt overgegaan is geen van de partijen ten aanzien van het ontbonden deel van de overeenkomst aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd.
8.6  Indien er sprake is van een verhindering die naar redelijke verwachting niet langer duurt dan twee weken na het ontstaan van de in het vorige lid genoemde omstandigheid/omstandigheden, is er van overmacht geen sprake en wordt, zonder dat ieder van de partijen de overeenkomst mag ontbinden, de termijn waarbinnen GoGive moet leveren op de voet van hetgeen in artikel 3 lid 4 is bepaald, verlengd.
8.7  In dit artikel is onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatig handelen begrepen.

9    TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

9.1  Op alle overeenkomsten die GoGive sluit is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien het anders zou gelden, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
9.2  Geschillen tussen GoGive en wederpartij die behoren tot de competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van GoGive, tenzij GoGive als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van een andere vestigingsplaats.

10    INTERNETSITE

De informatie op de site van GoGive is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat er type/tekst fouten voorkomen of dat informatie verouderd is. GoGive is daarom niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.